Zápis z ustavující schůze 3.11.2014

12.12.2014 14:52

3.11.2014

 

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ZDOBÍN

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Luděk Zívr, Stanislav Voňka, Luboš Mikeš, Michal

Nosek, Miroslava Juklová, Ing. Luděk Kulhánek, Martin Mikeš

 

 

Program jednání: 1) Složení slibu nového zastupitelstva

                                 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů

                                 3) Schválení programu jednání

                                 4) Volba starosty

                                 5) Volba místostarosty

                                 6) Schválení odměn pro starostu a místostarostu

                                 7) Volba členů Kontrolního výboru

                                 8) Volba členů Finančního výboru

                                 9) Schválení odměn pro starostu a místostarostu

                               10) Schválení rozpočtového opatření č. 5/14

                               11) Schválení příspěvku pro MŠ a ZŠ Miletín

                               12) Schválení příspěvku pro Diakonii ve Dvoře Králové

                               13) Informace o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu

                               14) Diskuze

                               15) Závěr

 

 

1) Luděk Zívr přečetl slib zastupitelů a zastupitelé každý svým slovem „slibuji“ a podpisem

    do listiny prokazující složení slibu člena Zastupitelstva obce (viz.Příloha) potvrdili svůj souh-

    hlas a ujali se svého mandátu.

   

 

2) Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce jmenování zapisovatelem zápisu Martina

     Mikeše a ověřovateli zápisu Luboše Mikeše a Miroslavu Juklovou.

 

 

   Usnesení:

   Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu.

 

   Odhlasováno: Pro: 7 hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0

 

3) Schválení programu jednání

 

   Usnesení:

   Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje  program jednání.

 

   Odhlasováno: Pro: 7 hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0

 

 Starosta poděkoval bývalému Zastupitelstvu obce za provedenou práci, občanům za důvěru

 ve volbách a předal vedení Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce nejstaršímu členu

 nového Zastupitelstva obce p. Stanislavu Voňkovi a pověřil ho vedením schůze do zvolení

 nového starosty.

 

   Stanislav Voňka převzal vedení schůze.

 

4) Předsedající navrhl do funkce neuvolněného starosty obce Zdobín p. Luďka Zívra

 

   Usnesení:

   Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněným starostou obce Zdobín p. Luďka Zívra.

 

   Odhlasováno: Pro: 6 hlasů    Proti: 0     Zdržel se hlasování: 1

 

   Předsedající p. S.Voňka předává vedení Ustavující schůze Zastupitelstva obce Zdobín

   nově zvolenému starostovi p. Luďku Zívrovi

 

 5) Nově zvolený starosta obce Luděk Zívr poděkoval Zastupitelstvu obce za projevenou   

     důvěru a slíbil, že i nadále bude dbát o správný rozvoj obce, správu majetku a chod

     obce.

 

 6) Starosta obce navrhl do funkce neuvolněného místostarosty obce Zdobín dosavadního

    místostarostu p. Michla Noska, s jehož prací byl v předchozím volebním období spokojen.

 

    Usnesení:

    Neuvolněným místostarostou obce Zdobín byl zvolen p. Michal Nosek.

 

    Odhlasováno: Pro: 6 hlasů     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 1

 

 7) Starosta obce předložil Zastupitelstvu ke schválení návrh odměn pro starostu a místo-

     starostu obce:

    a) Odměnu starostovi dle Nařízení vlády č.37/2003 sb., odměnách za výkon funkce členům

         zastupitelstev, dle §2 odstavce 2(viz.Příloha), ve výši 0,16násobku měsíční odměny sta-

         novené podle přílohy č.1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena Zastupitelstva obce,   

         který vykonává funkci starosty, tj. 4.388,-Kč hrubého měsíčně.

    b) Odměnu pro místostarostu ve výši 3600,-Kč hrubého měsíčně.

 

    Usnesení:

    Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro starostu a místostarostu obce Zdobín

    dle předloženého návrhu.

 

    Odhlasováno: Pro: 6 hlasů     Proti: 0     Zdržel se hlasování:

 

 

8) Volba členů Kontrolního výboru

    Podán návrh na zvolení Kontrolního výboru ve složení Ing. Luděk Kulhánek, Luboš Mikeš

    a Miroslava Juklová

 

    Usnesení:

    Kontrolní výbor byl zvolen v navrhovaném složení.

 

    Odhlasováno: Pro: 7 hlasů    proti: 0    zdržel se hlasování: 0

 

 9) Volba členů Finančního výboru

     Podán návrh na zvolení Finančního výboru ve složení Stanislav Voňka, Martin Mikeš a

     Veronika Nosková

 

     Usnesení:

     Finanční výbor byl zvolen v navrhovaném složení.

 

     Odhlasováno: Pro: 7 hlasů     proti: 0    zdržel se hlasování: 0

 

 

10) Starosta seznámil zastupitelstvo a občany s rozpočtovým opatřením č. 5/14 (viz příloha

        zápisu).

 

       Usnesení:

      Schváleno rozpočtové opatření č. 5/14.

 

      Odhlasováno: Pro: 7 hlasů    proti: 0 zdržel    se hlasování: 0

 

11) Projednání žádosti Městského úřadu Miletín o poskytnutí příspěvku ve výši 16.000 Kč

       na neinvestiční náklady spojené s provozem MŠ a ZŠ v Miletíně na rok 2014 (viz.Příloha

       zápisu)

 

       Usnesení:

      Schválen příspěvek ve výši 16.000 Kč.

 

      Odhlasováno: Pro: 7 hlasů         proti: 0     zdržel se hlasování: 0

 

12) Starosta seznámil zastupitelstvo a občany s žádostí o příspěvek Diakonii ve Dvoře Králové

       nad Labem, která poskytuje pečovatelskou službu 3 občanům obce Zdobín. Požadovaný

       příspěvek pro rok 2014 je ve výši 6.000 Kč (viz.Příloha zápisu).

 

       Usnesení:

       Schválen příspěvek ve výši 6.000 Kč.

 

      Odhlasováno: Pro: 7 hlasů      proti: 0     zdržel se hlasování: 0

 

  13) Místostarosta Michal Nosek informoval zastupitele a občany o termínech svozu

         nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

        Svoz nebezpečného odpadu: 29.11.2014

 

        Svoz velkoobjemového odpadu: 1. – 3.12.2014

 

14) Diskuze

 

­      Starosta Luděk Zívr seznámil občany s hlavními úkoly pro nové zastupitelstvo

      v nadcházejícím volebním období. Mezi ně patří dokončení územního plánu obce, řešení

      nevyhovujícího stavu budovy obecního úřadu, nové chodníky na dolním Zdobíně, oprava

      koupaliště, oprava komunikací, majetkové vypořádání čekárny. Navrhl uvažovat o výstav-

      bě pomníku obětem 1. a 2. světové války.

 

­      Veronika Nosková – nesvítí světlo na zvonici. Odpověď starosty – oprava se řeší

      Jaroslav Nosek – je potřeba co nejrychleji řešit opravu horní nádrže

      Stanislav Voňka – je třeba řešit i opravu dolní nádrže

      Leoš Tuček – poděkování vedení obce za ochotu a rychlost při udělování povolení a vyjád-

       ření potřebná k povolení a stavbě rodinného domu.

 

 

  15) Závěr:

        Starosta obce poděkoval za účast na veřejném zasedání.

 

 

        Starosta obce – Luděk Zívr

 

 

        Místostarosta – Michal Nosek

 

 

        Zapsal dne: 3.11.2014 Martin Mikeš

 

 

        Ověřil: Luboš Mikeš

 

                   Miroslava Juklová