Veřejné zasedání zastupitelstva - rozpočet

29.12.2014 19:10

29.12.2014

Přítomní členové Zastupitelstva obce: p. Luděk Zívr, p. Stanislav Voňka, p. Luboš Mikeš, p. Michal Nosek, Ing.Luděk Kulhánek, M.Juklová, Martin Mikeš

 

Program jednání:  1) Schválení programu jednání

                                  2) Jmenování zapisovatele

                                  3) Finanční plán vodovodu na rok 2015

                                  4) Cena vodného pro rok 2015

                                  5) Dotace na autobusový spoj

                                  6) Rozpočet obce na rok 2015

                                  7) Dodatek smlouvy s M.Pedersen

                                  8) Věcné břemeno s ČEZ

                                  9) Věcné břemeno s RWE

                                10) Záměr prodeje pozemku

                                11) Jarmark dotace z KÚ

                                12) Navýšení odměn pro starostu a místostarostu

                                13) Nová Dohoda o pracovní činnosti s účetní obce

                                14) Diskuze

                                15) Závěr   

           

 

           

       1) Schválení programu jednání schůze Zastupitelstva obce Zdobín.

 

            Usnesení:

            Zastupitelstvo obce se usneslo na předloženém programu jednání

 

            Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

      2) Starosta obce navrhl Zastupitelstvu obce jmenování zapisovatelem zápisu p.Martina

          Mikeše a ověřovateli  zápisu  Ing.Luďka Kulhánka a pí. Miroslavu Juklovou.

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce se usneslo na zapisovateli a ověřovatelích zápisu dle návrhu.

 

          Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

      3) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce k projednání Finanční plán vodovodu na rok

           2015.

 

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční plán vodovodu na rok 2015 v předloženém znění (viz.

          příloha zápisu).

          Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

 

      4) Starosta obce navrhl Zastupitelstvu obce, vzhledem k výrobním nákladům na výrobu jednoho

           m3 pitné vody, úpravu ceny vodného ve smyslu jejího navýšení a to ze současných 18,-Kč/m3

           na 20,-Kč/m3.

 

           Usnesení:

           Zastupitelstvo obce  schvaluje novou cenu vodného pro rok 2015 ve výši 20,-Kč/m3.

          

           Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

      5) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce novou smlouvu na poskytnutí příspěvku k úhradě

          ztráty z provozování dopravní obslužnosti s KÚ na autobusový spoj Miletín­Zdobín­Miletín

          (odjezd 12:50 z Miletína) na rok 2015. Jedná se o spoj, který využívají hlavně školní děti,               

          ale přináší i možnost dostat se ze Zdobína do Miletína (např. k lékaři) a následně zpět (odjezdy z  

          Miletína ve 14:24 a 15:35). Na tomto spoji je dohodnutá finanční spoluúčast se sousední obcí

          Trotina. Každá z obcí hradí polovinu nákladů na Zdobín připadá 8.757,-Kč na rok.

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování

          dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje (viz.příloha)  a pověřuje starostu

          obce jejím podpisem.

 

          Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

       6) Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce a občany s návrhem rozpočtu na rok 2015

           (viz příloha zápisu). Vyzdvihl hlavní tři priority rozpočtu, kterými jsou zpevnění cesty

           za Kozubkovými na dolním Zdobíně (parc. č. 203/1), oprava stavidlové stěny horní

           nádrže a vypracování projektu na opravu budovy obecního úřadu.

 

           Usnesení:

          Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje Rozpočet obce Zdobín na rok 2015 v předloženém znění.

 

          Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

        7) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek smlouvy s fy. Marius

             Pedersen, a.s.(viz příloha zápisu).

 

           Usnesení:

           Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje Dodatek smlouvy s fy. Marius Pedersen, a.s. a pověřuje

           starostu obce jejím podpisem.

 

          Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

       8) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce Zdobín Smlouvu o zřízení věcného břemena (viz

            příloha zápisu) s fy. ČEZ Distribuce, a.s..

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemena

          s fy. ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

 

         Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

 

      9) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce Zdobín Smlouvu o zřízení věcného břemena (viz

           příloha zápisu) s fy. RWE GasNet, s.r.o.

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemena

          s fy. RWE GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

 

         Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

 

   10) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce Zdobín k projednání záměr prodeje obecního 

          pozemku. Jedná se o pozemek s parcelním číslem 27/8 o výměře 343m2 sousedící

          s pozemkem pana ing.Zdeňka Böhma. Vzhledem k poloze tohoto pozemku je pro

          obec Zdobín do budoucna nevyužitelný.

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje Záměr č.3/2014 o odprodeji pozemku p.č. 27/8

          v k.ú. Zdobín.

 

         Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

 

    11) Starosta informoval zastupitele a občany o možnosti finanční dotace z KÚ na náklady

           spojené s pořádáním jarmarku. Nevýhodou tohoto způsobu financování je nemožnost

           vybírání vstupného a finanční spoluúčast obce. Tato možnost financování proto

           není pravděpodobná, pořadatelství minulých jarmarků končilo většinou se ziskem.

           Rozhodnuto o této možnosti bude na příštím zasedání.

 

    12) Člen Zastupitelstva obce Zdobín p. Luboš Mikeš předložil Zastupitelstvu obce návrh na navýšení

          odměn pro starostu a místostarostu.

          Navrhované výše odměn:

 

          starosta obce: 0,22 násobek odměny uvolněného starosty dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.

                                    37/2003 sb. tj. 6.034,- Kč hrubého měsíčně.

          místostarosta obce: 5.334,- Kč hrubého měsíčně

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje návrh zastupitele obce Zdobín p. Luboše Mikeše, kterým

          dochází k navýšení odměn pro starostu a místostarostu obce Zdobín v navrhované výši

          s účinností od 1.1.2015.

 

         Odhlasováno:  Pro: 5 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  2

 

    13) Starosta obce předložil Zastupitelstvu obce Zdobín k projednání novou Dohodu o pracovní

          činnosti uzavíranou mezi obcí Zdobín a účetní obce Zdobín paní Dagmar Jáklovou. Důvodem

          pro uzavření nové dohody je výše mzdy, která je v nové smlouvě navýšena na 6.000,- Kč hrubé-

          ho měsíčně.

 

          Usnesení:

          Zastupitelstvo obce Zdobín schvaluje novou Dohodu o pracovní činnosti s účetní obce Zdobín

          paní Dagmar Jáklovou s účinností od 1.1.2015 (viz příloha zápisu).

 

         Odhlasováno:  Pro: 7 hlasů       proti: 0             zdržel se hlasování:  0

 

 

         14) Starosta informoval Zastupitelstvo obce a občany o problému spojeným s plynofikací

               obce. Jedná se o úsek pozemku pana M.Zemka p.č.118/5 v k.ú. Zdobín. Pan Zemek

               reklamoval nedodržení vzdálenosti stavby od jeho pozemku a žádal o přeložení sítě.

               Poslední informace je taková, že pan Zemek již nepožaduje přeložení sítě, ale žádá

               finanční narovnání ve výši případného přeložení plynovodu. Náklady spojené s případným

               finančním narovnáním, se kterým starosta zásadně nesouhlasí, by byli výdajem rozpočtu

               obce Zdobín.

               Problém bude nadále řešen.

 

        15) Diskuze

             ­ Leoš Tuček vznesl dotaz, zda by bylo možné poskytnout finanční příspěvek pro

               organizace, konkrétně pro sbor dobrovolných hasičů

 

               Odpověď starosty: Z obecního rozpočtu se dotují konkrétní akce např. volejbalový

               turnaj(poháry), putování za stromečkem(občerstvení). Co se týká SDH, tak informace

               z ročních výročních schůzí ukazují, že tato organizace prostředky má. Co se týká financí na

               údržbu a opravu hasičského ARA, tak to je v majetku obce a ne SDH a není tudíž důvod

               pro tento účel poskytovat příspěvky SDH z rozpočtu obce.

               Pokud vzejde nějaký konkrétní projekt, není problém projednat příspěvek na jednání

               Zastupitelstva obce.

 

 

             ­Proběhla diskuze o opravě horní nádrže a vyčištění spodní.

 

          

 

 

 

 

          16)  Závěr:  Starosta obce poděkoval za účast na zasedání Zastupitelstva obce a stanovil příští

                              termín zasedání Zastupitelstva obce Zdobín na pondělí 16.3.2015 od 19.00 hodin.

 

 

 

 

    
        Starosta obce – Luděk Zívr

      

 

        Místostarosta – Michal Nosek

 

 

        Zapsal dne:   29.12.2014  Martin Mikeš

 

 

         Ověřil:   Ing.Luděk Kulhánek                                                 Miroslava Juklová