Hasičská výročka

16.01.2015 19:00

HASIČSKÁ VÝROČKA 2015

Zápis  z výroční členské schůze hasičů obce Zdobín 16.1.2015

 

1.     Zahájení schůze  

Schůzi zahájil a všechny přítomné přivítal starosta sboru p O.Mikeš.                                                                                

 

2.     Zprávu o činnosti v uplynulém roce 2014 přednesl p O. Mikeš                  

Uvedl tyto hlavní body činnosti sboru

-          Ples Hasičů 15.2.2014

-          Jarní sběr starého železa

-          Pomoc při organizaci a technickém zajištění jarmarku

-          Čištění požární nádrže

-          Technické zajištění volejbalového turnaje

-          Zajištění opravy požárních strojů PS-8

-          Spolupráce  a technická pomoc při zajištění akce putování za stromečkem 2014.

-           

3.     Zpráva pokladníka                                                                               

Se stavem pokladny a finančních prostředků na účtu seznámila přítomné pí. Růžena Hrušová, zároveň přednesla zprávu o stavu členské základny sboru.

 

4.     Zpráva revizní komise                                                                            

O provedené revizi pokladny a referoval ve své zprávě člen revizní  komise p. Stanislav Voňka provedená revize neshledala žádné nesrovnalosti.

5.     Zpráva o stavu hasičské techniky                                                         

                   Zprávu přednesl  p. Kulhánek , seznámil přítomné se stavem vozidla ARO  461,

s provedenými opravami a výměnou akumulátoru. Dále informoval o provedené  SO stroje PS 8  a o právě probíhající SO záložního stroje PS 8.

                 V návaznosti na nábor nových členů z řad Zdobínských občanů upozornil na nutnost GO stroje PS 12 v současném stavu není schopen zásahu u požáru ani nasazení do soutěže v požárním útoku. 

 

6.     Členská základna hasičského sboru

Zprávu přednesl starosta p. O. Mikeš následovně

 

-          Stávající  členská základna její rozvětvení na členy přispívající

členy registrované           Seznámila dle plateb  příspěvků                   R.Hrušová

-          Nové přihlášky k  členství ve sboru , k tomuto bodu se rozvinula bohatá diskuse , která vyústila v rozhodnutí, že si může každý člen určit  sám za sebe , zda chce být registrovaným nebo přispívajícím členem .

-          Za nové členy sboru dobrovolných hasičů byli  přijati veřejným hlasováním tito

-          Jana  Horáčková , Pavel Horáček, Jan Matyas, Táňa Matyasová, Martin Mikeš, Kateřina Mikešová, Michal Nosek, Viktor Hauk, Jana Hauková, Naďa Tučková, Marcela Honzejková, Šárka Nálevková , František Nálevka , Jiří Honzejk , Josef Pixa .

-          Dále byli přijati noví členové z řad dětí

-          František Tuček, Štěpán Hauk, Lucie Nosková ,Jakub Matyas, Leona Matyasová.

V těsné návaznosti na přijetí nových členů sboru byli navrženi noví členové organizačního výboru sboru. Po velmi bouřlivé  diskusi byli navrženi a zvoleni postupně tito členové do orgánů sboru .   

 

Starosta sboru                                                     Oldřich Mikeš                          

Zástupce starosty sboru                                      Šárka Kulhánková

Pokladník                                                             Martin Hruš

Jednatel                                                               Ing. Luděk Kulhánek

Velitel                                                                  Martin Mikeš

Strojník                                                                Martin Lánský

Skladník  péče o techniku                                   Stanislav Voňka

Revizní Komise                            Jiří Jákl, Jana Horáčková,  Jan Matyas. 

 

7.    Poděkování navrženým členům sboru                                                    

Veřejné poděkování  přednesl Ing. L. Kulhánek

O. Mikešovi      za dlouholetou funkci  starosta  sboru

J. Hrušovi a R.  Hrušové   za dlouholeté zajištění plesů 

Oceněným členům byly předány drobné dárky .

 

8.       Plán práce pro rok 2015                 

Š. Kulhánková seznámila členskou základnu s přípravou a organizací tradičního plesu hasičů , který je již tradičně prvním bodem plánu práce na nadcházející rok.

Dále byly naplánovány tyto činnosti

-Vyčištění nádrže ( koupaliště ) před opravou stavidlové stěny 11.4.2015

-           Provedení STK na vozidla ARO  návrh na provedení oprav na vozidle, výměna pneumatik , oprava podlahy a nášlapů , antikorozní nástřik vozidla .

-          Dokončení opravy požárního stroje PS-8 Trotinská

-          Tradiční pomoc při akcích pořádaných OÚ a zájmovými seskupeními v obci . (červená trička , volejbalisté apod. )

-          Secvičení požárního útoku,  obnovení funkčního družstva .

-          Případné předvedení požárního  útoku v rámci JARMARKU

-          Nábor nových aktivních členů 

-          Motivace  dětí  a mládeže, organizace jejich činnosti v hasičském sboru .

-          Součinnost sboru s obecním úřadem při zajištění vyčištění požární nádrže v dolní části obce pod budovou obecního úřadu , poslední čištění této nádrže bylo provedeno  na jaře roku 1986.  

 

9.     Diskuse k projednávaným bodům i další problematice sboru

V rámci tohoto bodu bylo bohatě diskutováno o členství ve sboru ,které se již několik let dělí na členy přispívající, převážně dlouholetí členové sboru a členy přispívající s registrací na centrále v Trutnově.   K tomuto bodu bude jednat ještě výbor sboru , v případě dalších diskusí svolá řádnou členskou schůzi.

Velmi diskutovaným bodem byla i otázka techniky sboru, její využití a skladování.

Starosta obce seznámil členy o majetku obce do, kterého spadá i vozidlo ARO. Pokud bude auto zapůjčeno  na akcích obce . Obec proplatí veškeré opravy  a náklady na provoz (PHM).

Jednatel  seznámil členy se stavem klíčů od hasičárny , po vyměnění vložky zámku jsou pouze tři kusy, které jsou umístěny na Obecním Úřadě.  

                  Dalším velmi diskutovaným bodem byla další činnost sboru v oblasti soutěží a                práce s mládeží.            

  

 

 

Zapsala.: Š Kulhánková